Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo, przodownik turystyki kajakowej PTTK i instruktor turystyki PZK - kim są i czym się różnią.

Uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej (w skrócie IRR) zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001 w sprawie szczegółowych warunków i zasad prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, wydanym na podstawie delegacji wynikającej z ustawy z 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej. Obecnie jednak już uzyskać ich nie można, gdyż ustawa o kulturze fizycznej została uchylona ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010, która weszła w życie w dniu 16 października 2010. Były to uprawnienia o charakterze państwowym, osoba je posiadająca wchodziła w skład kadr kultury fizycznej w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej - jak wskazano wyżej, nie obowiązującej. Jedną z wielu specjalności, w których można było uzyskać tytuł IRR, było kajakarstwo. Obecnie uprawnienia te mają tylko znaczenie historyczne.

Uprawnienia przodownika turystyki kajakowej PTTK są nadawane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, zaś uprawnienia instruktora turystyki PZK przez Polski Związek Kajakowy. Mają one charakter uprawnień wewnątrzorganizacyjnych i uprawniają ich posiadaczy do prowadzenia imprez, poświadczania obecności na szlaku, weryfikowania odznak itp. Są to obecnie jedyne funkcjonujące w Polsce uprawnienia dotyczące kajakarstwa turystycznego, co jednak trzeba podkreślić raz jeszcze, mają jedynie walor uprawnień wewnątrzorganizacyjnych (ich posiadanie nie jest wymagane przez prawo powszechnie obowiązujące, aby organizować imprezy kajakowe).

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy: