Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Nowa okręgowa elektrownia miejska we Włocławku

Budowa nowej elektrowni stała się dla miasta Włocławka jednym z najpilniejszych i najważniejszych zadań polityki gospodarczej samorządu miejskiego. Pilność tej sprawy znajduje swe dostateczne usprawiedliwienie w zupełnem wyczerpaniu mocy obecnie istniejącej elektrowni, która pomimo zdwojenia swej wydajności przez zastosowanie całego szeregu inwestycji, nie może jednak podołać wzrastającemu ciągle w mieście zapotrzebowaniu energii elektrycznej. Ważność zaś tej sprawy polega na tym, że nowa elektrownia miejska, zbudowana dla prądu zmiennego, trójfazowego, z zastosowaniem najnowszych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, będzie posiadała moc instalacyjną, wystarczającą nie tylko dla zaspokojenia potrzeb miasta, ale i okolicy, tak że od razu wystąpi w charakterze elektrowni okręgowej. To podniesie jej produkcję do takiej wydajności, która przy sprzedaży prądu nawet po umiarkowanej cenie pozwoli na pokrycie kosztów tej produkcji, zobowiązań kredytowych, zaciągniętych przy budowie i przyniesie jeszcze Magistratowi miasta o tyle znaczny dochód, że ten będzie w stanie z powodzeniem użyć go dla budowy wodociągów i kanalizacji miasta.

W swoim czasie, mniej więcej przed dwoma laty, gdy powzięto myśl budowy nowej elektrowni, była poruszona kwestja, czy w ogóle jest rzeczą celową budowanie nowej elektrowni dla miasta Włocławka, wobec możności otrzymania taniego prądu z okręgowej elektrowni w Gródku, idącej na turbinach wodnych. Okazało się jednak, że stoją temu na przeszkodzie dwie okoliczności: po pierwsze, opinia toruńskiego D. O. K., że zbytnie rozszerzenie działalności okręgowej elektrowni w Gródku, położonym względnie blisko granicy niemieckiej, może być niebezpiecznem dla sprawy obrony krajowej; po drugie, okręgowa elektrownia w Gródku, rozbudowując swe linie dalekonośne dla zaopatrzenia w prąd szeregu miast na Pomorzu, nie rozporządała dostateczną ilością energii, ażeby jej udzielić Włocławkowi w tej ilości, jakiej miasto w krótkim już czasie potrzebować będzie. Pomimo to jedno z pism miejscowych, nie sprawdziwszy spraw u źródła, w artykule swym z dnia 13 lutego r. b. poruszyło ponownie tę kwestję, "apelując" do Magistratu, ażeby się jeszcze zastanowił nad tem, czy w ogóle wskazanem jest budowanie nowej elektrowni, wobec możności otrzymania taniego prądu z Gródka. W celu ostatecznego wyjaśnienia tej sprawy Zarząd Elektrowni zwrócił się ze stosownem zapytaniem do Dyrekcji elektrowni okręgowej w Gródku i otrzymał stamtąd kategoryczne oświadczenie, że obecnie, wyczerpawszy zasoby swej energji dla użytku miast pomorskich elektrownia okręgowa w Gródku potrzebnej dla Włocławka ilości energii elektrycznej dostarczyć nie może.

Wobec powyższego wyjaśnienia wszelkie koncepcje, oparte na otrzymaniu taniego prądu z Gródka, muszą być zaniechane, co zatem idzie, że sprawa budowy własnej elektrowni, mającej przy tem jak najlepsze widoki na przekształcenie się w krótkim czasie w poważną elektrownię okręgową, jest jedynie wskazanem.

Moc instalacyjna nowej elektrowni będzie wynosiła 1000 kw. (kilowatów) normalnych, jednakże posiadać będzie nie jeden, a dwa turbozespoły po 1000 kw. każdy, które będą pracowały na zmianę, tak że zawsze jeden z nich będzie pozostawał w spoczynku jako zapasowy czyli rezerwowy; ponieważ każdy z tych turbozespołów będzie mógł być przeciążonym o 40% więc moc elektrowni będzie mogła być podniesioną do 1400 kw. Obecnie zapotrzebowanie energji elektrycznej w mieście, łącznie z elektrownią Harendorfa, wynosi podczas szczytowego obciążania około 600 kw., więc szacując podług danych z lat ubiegłych przyrost tego zapotrzebowania w ciągu roku na 25%, otrzymamy w okresie uruchomienia nowej elektrowni 750 kw., a ponieważ szczytowe czyli największe obciążenie elektrowni możemy do 1400 kw., więc otrzymamy jeszcze w zapacie około 650 kw., które można i należy zużytkować dla zaopatrzenia w prąd całego szeregu miast, miasteczek, osad, wsi i fabryk bliższych i nawet dalszych okolic Włocławka. Projekt nowej elektrowni przewiduje jeszcze w niedalekiej przyszłości ustawienie jeszcze trzeciego turbozespołu o moczy przynajmniej 2000 kw., a wtedy całkowita moc elektrowni wzrosłaby do 3000 kw., licząc przy tem jeden z mniejszych turbozespołów, jako zapasowy czyli rezerwowy, a ponieważ na czas szczytowego obciążenia turbozespoły można przeciążyć do 40%, więc maksymalna moc elektrowni wynosiłaby 4200 kw. Co do rodzaju prądu, to wybrano najdogodniejszy i zarazem najekonomiczniejszy prąd zmienny, trójfazowy.

Prąd ten najdogodniejszym jest dlatego, że dzięki możności transformowania t. j. przekształcania jego napięcia z wysokiego na względnie niskie i odwrotnie, zależnie od potrzeb i okoliczności, można za pośrednictwem niego przesyłać energję elektryczną na dalekie odległości przy zastosowaniu względnie lekkich (głównie miedzianych) przewodów, co ułatwia montaż i znacznie obniża koszt, użytej na przewody miedzi. Ponieważ transformowanie prądu na dość wysokie napięcia znacznie zmniejsza przekroje przewodników i tem samem ich wagę, więc wpływa to znakomicie na obniżenie kosztów, związanych z budową sieci przewodów elektrycznych. Dla przykładu zwrócimy na to uwagę, że przy zastosowaniu w budowie sieci t. zw. układu gwiazdowego z przewodem zerowym ilość użytej miedzi stanowi 38% tej ilości, jaką by zużyć należało przy zastosowaniu prądu stałego dla rozdzielenia takiej samej ilości energii elektrycznej w takiej samej sieci przewodów, a zatem oszczędność na miedzi wynosi 62%; w tem więc wyraża się dogodność prądu zmiennego, trójfazowego pod względem ekonomicznym. Przy omawianiu sprawy budowy nowej elektrowni z kolei zastanawiano się nad tem jakie wybrać maszyny do napędu głównych prądnic, czyli t. zw. generatorów elektrowni; czy zastosować silniki spalinowe, pracujące na ropie naftowej lub t. zw. oleju gazowym, czy też silniki parowe, jako przy większych jednostkach najekonomiczniejsze. Jakkolwiek koszt budowy elektrowni na silnikach spalinowych na przykład na silnikach Diesla, jest znacznie mniejszy, to jednak znaczna różnica w koszcie opału i niepewność stałej i dostatecznej dostawy oleju gazowego przeważyły na korzyść turbin parowych. Istotnie koszt oleju gazowego przy obecnej jego cenie rynkowej 36 groszy za kilogram wynosi 10 groszy na jedną kilowa-godzinę, gdy koszt miału węglowego z kopalni Zagłębia Dąbrowickiego wyniesie około 2,5 groszy na jedną kilowat-godzinę; przy produkcji 1.776000 kwh (kilowat-godzin), jaką przewidywać należy przy normalnem szczytowem obciążeniu 1000 kw., oszczędność na opale wyniosłaby 133200 złotych w ciągu roku; przy zwiększeniu produkcji oszczędność ta oczywiście proporcjonalnie wzrasta.

Dla przeprowadzenia prądu ze stacji elektrowni do poszczególnych odbiorców, czyli dla t. zw. dystrybucji energji elektrycznej, nowa elektrownia posiadać będzie dwie siecie przewodów elektrycznych: pierwsza t. zw. sieć pierwotna dla napięcia 6000 woltów zbudowana będzie z trójżyłowych, oołowionych i opancerzonych powłoką żelazną kabli, które prowadzone będą pod ziemią na głębokości mniejwięcej 0,75 metra; druga t. zw. sieć wtórna dla przetransformowanego napięcia 380/220 woltów t. Zn., że napięcie 380 woltów stosowane będzie dla elektromotorów, a napięcie 220 woltów dla światła. Ta druga sieć w układzie gwiazdowym składać się będzie z trzech przewodników miedzianych t. zw. fazowych o przekroju 16 mm2 i jednego t. zw. zerowego o przekroju 10 mm2; sieć ta będzie napowietrzną i przewody jej zawieszone będą na obecnie czynnych słupach drewnianych; będzie ona zasilona prądem w t. zw. punktach zasilających, w których ustawione będą w odpowiednich budkach t. zw. kioskach, transformatory o stosownej mocy, a zadaniem ich będzie, otrzymany z kabli podziemnych, prąd o wysokiem napięciu 6000 woltów przetransformować na prąd o napięciu Niskiem 380/220 woltów i przesłać go do przewodów w sieci wtórnej i stamtąd za pomocą t. zw. dopływów do poszczególnych abonentów.

Obecnie dzięki energicznej i planowo obmyślonej akcji nowego prezydenta miasta, p. Pachnowskiego, sprawa budowy nowej elektrowni weszła na tory urzeczywistnienia zamierzonych projektów. Pod przewodnictwem prezydenta miasta pracuje obecnie nad wykonaniem projektu budowy nowej elektrowni specjalne w tym celu powołany komitet, w którego skład wchodzą członkowie Zarządu obecnie istniejącej elektrowni, inżynier miejski, prezes komisji finansowo-budżetowej Magistratu i dwóch inżynierów, jako rzeczoznawców, zaproszonych z pośród grona inżynierów miasta Włocławka.

d. n.
Inżynier
Ignacy Starzyński.

Źródło: Życie Włocławka i Okolic. numer 3 marzec 1927 r. wydane przez Kujawski Oddział PTK

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy:

Życie Włocławka i Okolic - 9 strona
Życie Włocławka i Okolic 9 strona

Życie Włocławka i Okolic - 10 strona
Życie Włocławka i Okolic 10 strona

Życie Włocławka i Okolic - 11 strona
Życie Włocławka i Okolic 11 strona